اهداف:

ارتقاء سطح کیفی محصولات

افزایش راندمان محصولات

گسترش و تنوع محصولات

جلب رضایت مشتریان در پالایش نظرات ماهیانه

افزایش سهم فروش در بازار داخلی

صادرات به کشورهای مشترک المنافع ایران