ایران خودرو : نام شرکت
مرکز تحقیقات ایران خودرو : نام پروژه
اپکو  : نام خریدار
کمپرسور و تجهیزات : نوع محصولات
ایران خودرو  : محل نصب
شیشه و گاز : نام شرکت
شمس آباد : نام پروژه
شوگا  : نام خریدار
کمپرسور و تجهیزات : نوع محصولات
شمس آباد  : محل نصب
//]]>