نام شرکت :ایران خودرو
نام پروژه :مرکز تحقیقات ایران خودرو
نام خریدار :اپکو
نوع محصولات :کمپرسور و تجهیزات
محل نصب :ایران خودرو
Company Name:
Glass and gas
Project Name:
Shams Abad
Customer name:
Shuga
Type of products:
Compressor and equipment
Installation Location:
Shamsabad

صفحه قبل