پتروپارس : نام شرکت
فاز 12 پارس جنوبی : نام پروژه
شرکت سازه  : نام خریدار
پکیج ایر درایر : نوع محصولات
عسلویه  : محل نصب
پتروپارس : نام شرکت
فاز 15 و 16 پارس جنوبی : نام پروژه
Siemens Germany  : نام خریدار
پکیج ایر درایر : نوع محصولات
عسلویه  : محل نصب
شرکت ملی صنایع مس ایران : نام شرکت
شرکت ملی صنایع مس ایران : نام پروژه
 : نام خریدار
کمپرسور و تجهیزات : نوع محصولات
کرمان  : محل نصب
سازمان توسعه برق ایران : نام شرکت
سازمان توسعه برق ایران : نام پروژه
 : نام خریدار
کمپرسور و تجهیزات : نوع محصولات
تهران  : محل نصب
شرکت فولاد مبارکه : نام شرکت
شرکت فولاد مبارکه : نام پروژه
 : نام خریدار
کمپرسور و تجهیزات : نوع محصولات
مبارکه  : محل نصب
ایران ترانسفو : نام شرکت
ایران ترانسفو : نام پروژه
 : نام خریدار
کمپرسور و تجهیزات : نوع محصولات
زنجان  : محل نصب

//]]>