نکات مهم در نگهداری و استفاده از کمپرسورها| شرکت هوا فشرده کمسان ایران

نکات مهم در نگهداری و استفاده از کمپرسورها| شرکت هوا فشرده کمسان ایران
همواره هنگام بهره برداری از کمپرسورها و بدون توجه به نوع آن تعداد زیادی از قطعات فلزی بر روی یکدیگر حرکت لغزشی داشته و اگر سطوحی که در تماس با یکدیگر بوده و بر روی هم می لغزند، فاقد لایه ای از روغن باشند ، قطعات به سرعت سائیده شده و غیر قابل مصرف می گردند. در هر جا که سطوح در تماس با یکدیگر دارای حرکت نسبی باشند، روانکاری نقش مهمی در انجام حرکت به نحو صحیح، تداوم بهره برداری و اقتصادی کردن عملکرد ماشین ایفاء می کند. با بهره گیری مؤثر از روانکاری در ماشین آلات صنعتی، از جمله کمپرسورها، انتخاب مناسب روانساز مورد استفاده در آن:
* انرژی مورد نیاز برای راه اندازی و بهره برداری از کمپرسور کاهش می یابد.
* از سائیدگی و فرسایش زودرس قطعات متحرک جلوگیری به عمل می آید.
* دمای گاز مورد تراکم برای نسبت تراکم معین، کاهش خواهد یافت.
* آب بندکردن لقی بین دو حلزونی، افزایش راندمان حجمی کمپرسور را بدنبال خواهد داشت.
* از میزان سر و صدا در کمپرسور کاسته خواهد شد.
* عمر مفید کمپرسور افزایش خواهد یافت.
* در هزینه های تعمیر و نگهداری کمپرسور صرفه جوئی خواهد شد.
* قابلیت اعتماد (Reliability) کمپرسور افزایش خواهد یافت.
برای نیل به اهداف فوق باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
الف: انتخاب روانساز مناسب.
ب: انتخاب روش مناسب برای روانکاری.
ج: استفاده صحیح از روغن روانساز از نظر دبی و فشار.
د: رعایت زمان کارکرد مناسب برای روغن مورد استفاده.

دمنده ها| شرکت هوا فشرده کمسان ایران