بدون روغن

این نوع کمپرسورها جهت مصارف کم و عاری از روغن کاربرد دارند. با توجه به استفاده از آلیاژی مخصوص از آلومینیوم در موارد هوا(Block) ، خوردگی و سائیدگی در این نوع کمپرسوره وجود نداشته لذا عمر مفید آنها زیاد است. استفاده از این کمپرسورها در محیط های اسیدی، قلیائی، شیمیائی ویا مرطوب با رطوبت بالای 50% توصیه نمی شود.
Technical Data
(Single stage compressor - max. 110 psig (7.5 barg
Weight of
minimal version
(lbs(kg
Stroke
(")mm
Number
and dia. of
cylinders
(")mm
-Recom
mended
motor
(HP(kw
Power
required
**at shaft
-Com
perssor
speed
.r.p.m
Capacity
*.F.A.D
(at 90 psig(6barg
(cfm(l/min
Piston
-displace
ment
(cfm(l/min
MODEL
(49) 109 ("2) 50 (" 3/8 3) 85*3 (4) 5.5 (3.80) 5.2 1060 (480) 17.0 (850) 30.0 D51.2
(55) 122 ("3) 80 (" 3/8 3) 85*3 (7.5) 10.0 (7.40) 9.8 1060 (915) 32.0 (1360) 48.0 ***D81.2
(Two stage compressor - max. 210 psig (15 barg
Weight of
minimal version
(lbs(kg
Stroke
(")mm
Number
and dia. of
cylinders
(")mm
-Recom
mended
motor
(HP(kw
Power
required
**at shaft
-Com
perssor
speed
.r.p.m
Capacity
*.F.A.D
(at 90 psig(6barg
(cfm(l/min
Piston
-displace
ment
(cfm(l/min
MODEL
(52) 116 ("2) 50 (" 3/8 3) 85*3
(" 3/4 1) 45*1
(4) 5.5 (3.80) 5.2 1060 (340) 12.0 (545) 19.0 D52.4
 

بدون روغن | شرکت هوا فشرده کمسان ایران

بدون روغن | شرکت هوا فشرده کمسان ایران این نوع کمپرسورها جهت مصارف کم و عاری از روغن کاربرد دارند.یک کمپرسور جابجایی (Displacement compressor) دارای این خصوصیت است که حجم معینی از گاز یا هوا را محصور می‌کند و سپس با کاهش دادن منطقه حجم محصور شده، فشار را افزایش می‌دهد. یک پمپ دوچرخه ساده ترین نوع یک کمپرسور جابجایی است، که در این نوع پمپ، هوا وارد سیلندر می‌شود و توسط پیستون متحرکی فشرده می‌شود. کمپرسور پیستونی دارای اصل عملکردی مشابهی است با یک پیستون، این کمپرسور دارای پیستونی است که در آن یک میله اتصال و یک میل لنگ چرخشی باعث عقب و جلو رفتن آن می‌شود. اگر برای فشردن هوا فقط یک طرف پیستون استفاده شود، پیستون یکطرفه نامیده می‌شود. اگر هر دو طرف بالا و پایین مورد استفاده قرار گیرد، کمپرسور دو طرفه نامیده می‌شود. تفاوت بین فشار در قسمت ورودی و قسمت خروجی به عنوان اندازه‌ای از کار کمپرسور است. نسبت فشار، رابطه بین فشار مطلق در قسمتهای ورودی و خروجی است. بنابراین ماشینی که هوایی تحت فشار اتمسفر را تا ۷ bar فشرده می‌سازد دارای کاری با نسبت فشار ۱=۸ / (۷+۱) است. با توجه به استفاده از آلیاژی مخصوص از آلومینیوم در موارد هوا(Block) ، خوردگی و سائیدگی در این نوع کمپرسوره وجود نداشته لذا عمر مفید آنها زیاد است. استفاده از این کمپرسورها در محیط های اسیدی، قلیائی، شیمیائی ویا مرطوب با رطوبت بالای ۵۰% توصیه نمی شود.

//]]>