کمپرسور بدون روغن

این نوع کمپرسورها جهت مصارف کم و عاری از روغن کاربرد دارند. با توجه به استفاده از آلیاژی مخصوص از آلومینیوم در موارد هوا(Block) ، خوردگی و سائیدگی در این نوع کمپرسوره وجود نداشته لذا عمر مفید آنها زیاد است. استفاده از این کمپرسورها در محیط های اسیدی، قلیائی، شیمیائی ویا مرطوب با رطوبت بالای 50% توصیه نمی شود.
Technical Data
(Single stage compressor - max. 110 psig (7.5 barg
Weight of
minimal version
(lbs(kg
Stroke
(")mm
Number
and dia. of
cylinders
(")mm
-Recom
mended
motor
(HP(kw
Power
required
**at shaft
-Com
perssor
speed
.r.p.m
Capacity
*.F.A.D
(at 90 psig(6barg
(cfm(l/min
Piston
-displace
ment
(cfm(l/min
MODEL
(49) 109("2) 50(" 3/8 3) 85*3(4) 5.5(3.80) 5.21060(480) 17.0(850) 30.0D51.2
(55) 122("3) 80(" 3/8 3) 85*3(7.5) 10.0(7.40) 9.81060(915) 32.0(1360) 48.0***D81.2
(Two stage compressor - max. 210 psig (15 barg
Weight of
minimal version
(lbs(kg
Stroke
(")mm
Number
and dia. of
cylinders
(")mm
-Recom
mended
motor
(HP(kw
Power
required
**at shaft
-Com
perssor
speed
.r.p.m
Capacity
*.F.A.D
(at 90 psig(6barg
(cfm(l/min
Piston
-displace
ment
(cfm(l/min
MODEL
(52) 116("2) 50(" 3/8 3) 85*3
(" 3/4 1) 45*1
(4) 5.5(3.80) 5.21060(340) 12.0(545) 19.0D52.4