افزاینده فشار (بوستر)

جهت صرفه جوئی در هزینه های تولید هوای فشرده با فشار بالا، استفاده از سیستم بوستر توصیه میشود. در این سیستم هوای فشرده خروجی از کمپرسور با فشار 13bar پس از عبور از بوستر تا bar40 فشرده شده و وارد خط مصرف می‌گردد. عمده استفاده از این سیستم در خط تولید بطری PET و موارد مشابه می‌باشد.