سيستم کنترل کمپرسور AR128

سيستم کنترل کمپرسور AR128

مشخصات كلي
128AR يك سيستم كنترل كمپرسور مي باشد ، كه از دو بخش پانل كنترل و برد تغذيه تشكيل شده است.

نمايي از پانل كنترل


قسمت نمايشگر دستگاه

قسمت نمايشگر از بخشهاي زير تشكيل شده است :
1- دوعدد نمايشگر چهاررقمي
2- شش كليد براي برنامه ريزي و كنترل دستگاه .
3- شانزده چراغ براي نمايش وضعيت دستگاه .

برد تغذيه، ورودي وخروجي دستگاه

ولتاژ تغذيه VAC 180-230

اين بخش شامل قسمت هاي زيرمي باشد:
ورودي براي اندازه گيري فشار خارجي كمپرسور(mA 4-20)
ورودي براي اندازه گيري فشار داخلي كمپرسور(mA4-2 )

ورودي براي اندازه گيري دماي داخلي دستگاه(c 0-150)

هشت ورودي ديجيتال شامل: 
ورودي ريموت براي كنترل از راه دور دستگاه
ورودي خطاي كنترل فاز
ورودي قطع اضطراري
ورودي خطاي موتور اصلي
ورودي خطاي فن دستگاه
ورودي فشار غير مجاز

هشت خروجي ديجيتال شامل:
خروجي شير برقي
خروجي كمكي
خروجي كنتاكتور نرمال
خروجي كنتاكتور ستاره
خروجي كنتاكتور مثلث
خروجي فن
خروجي تله آبگير
خروجي وضعيت

واحد نمايشگر
اجزا تشكيل دهنده :
دو عدد سون سگمنت براي نمايش پارامترهاي دستگاه
شانزده چراغ براي نمايش وضعييت دستگاه
شش كليد براي اصلاح و عملكرد دستگاه

ساير مشخصات

داراي حافظه prom ee براي ذخيره سازي ماندگار اطلاعات.
داراي سيستم ساعت داخلي براي اندازه گيري طول عمر دستگاه .

نمايي از برد تغذيه

چراغ وضعيت

اين چراغ ها براي نمايش وضعييت دستگاه بكار مي رود .
چراغ خطا: براي نمايش اشكال در ولتاژ شبكه.
چراغ خطا: براي نمايش دماي بالا دستگاه.
چراغ خطاي كنترل فاز : پيوسته روشن :مشكلي درسه فاز ورودي وجود داشته ولي اكنون
برطرف شده است.
چشمك زن: مشكلي در سه فاز ورودي وجود دارد و هنوز پا برجاست .
چراغ خطاي قطع اضطراري: پيوسته روشن: شستي كليد قارچي قبلا زده شده و حالا غير غعال
مي باشد.
چشمك زن:شستي كليد قارچي زده شده وهمچنان فعال مي باشد.
چراغ خطاي فشار غير مجاز: پيوسته روشن : فشار دستگاه از حد مجاز (كليد كندر) بالاتر رفته
و اكنون در حد مجاز مي باشد.
چشمك زن : فشار دستگاه ازحد مجاز بالاتررفته و همچنان درحد بالا قرار دارد.
چراغ بي متال فن : پيوسته روشن: نشانگر اين است كه پيشتر موتور فن اورلود كرده ولي
اكنون برطرف شده است.
چراغ بي متال فن : چشمك زن :موتور فن اورلد كرده و هنوز برطرف نشده است
چراغ بي متال موتور اصلي : پيوسته روشن : نشانگر اين است كه پيشتر موتور اصلي اورلود
كرده ولي اكنون برطرف شده است .
چراغ بي متال فن : چشمك زن : موتوراصلي اورلد كرده و هنوز برطرف نشده است .
چراغ آلارم : به ازاي هر خطايي در اين دستگاه اين چراغ روشن مي شود.

نوع سيگنال سمبل

قفل صفحه كليد
ريموت كنترل: وقتي اين سيگنال روشن باشد به معني فعال بودن ترمينال ريموت روي برد
مي باشد.
چراغ سرويس : هرگاه اين چراغ بصورت چشمك زدن روشن شود به معني فرا رسيدن زمان
سرويس دستگاه مي باشد.
چراغ خروجي كمكي : روشن بودن اين چراغ به معني فعال بودن رله كمكي مي باشد.
چراغ توليد باد: هرگاه اين چراغ روشن باشد به معني توليد باد توسط دستگاه مي باشد.
چراغ فن: روشن بودن اين چراغ به معني فعال بودن فن مي باشد.
چراغ موتور اصلي : هرگاه اين چراغ روشن باشد بيانگر روشن بودن موتور اصلي مي باشد.
چراغ استند باي : وقتي اين چراغ چشمك زن باشد به معني زمان گيري براي وضعيت بعدي
مي باشد.

قسمت نمايشگر

پيغام هاي اين دستگاه را مي توان به دو بخش تقسيم كرد :
.1پيغام ها ي مد نرمال
.2پيغام هاي مد برنامه ريزي

صفحه كليد

اين صفحه كليد داراي 6 كليد بشرح زير مي باشد.
.1 كليد استارت : بااين كليد مي توان دستگاه را روشن كرد.
.2 اين استاپ : اين كليد براي خاموش كردن دستگاه بكار مي رود.
.3 كليد ريست : اين كليد براي برطرف كردن ريست در دستگاه بكار مي رود.
.4 كليد برنامه ريزي : اين كليد امكان وارد شدن به مد برنامه ريزي را به كاربر مي دهد.
.5 اين كليد براي افزايش پارامترهاي دستگاه در مد برنامه ريزي بكار مي رود و در مد نرمال، ساعت كاركرد
دستگاه را نشان مي دهد .
.6 اين كليد براي كاهش پارامترهاي دستگاه به كار مي رود و در مد نرمال ، ساعت زير بار بودن
دستگاه را نشان مي دهد

آلارم ها

در هنگام آلارم دستگاه كارهاي زير را انجام مي دهد .
– هرخطايي كه رخ دهد دستگاه فوراخاموش مي شود (تمام خروجي ها خاموش مي شود و رله وضعيت بصورت متناوب
قطع و وصل مي شود )
– دستگاه بايستي دوباره بصورت دستي ريست شود و دوباره روشن شود .
– اگر خطا به وجود آمده برطرف گردد،چراغ مربوطه بصورت پيوسته روشن مي باشد .
– اگر خطا به وجود آمده هنوز موجود باشد،چراغ مربوطه بصورت چشمك زن عمل مي كند .

عواملي كه باعث ايجادآلارم در سيستم مي شود
آلارم كنترل فاز
آلارم بي متال فن
آلارم بي متال موتور
آلارم قطع اضطراري
آلارم فشار بيش ازحد مجاز
آلارم دماي بالاي كمپرسور
درهريك از موارد بالا صفحه نمايش پيغام زير را نمايش مي دهد.
آلارم قطع سنسور فشار (DISC)
در اين نوع از خطا كه به معني قطع سنسور فشار مي باشد دستگاه پيغام زير را نمايش مي دهد