فرم درخواست پیش فاکتور

پر کردن کلیه فیلد ها اجباری است

*نام خانوادگی مدیر عامل

*نام خانوادگی درخواست کننده

*شماره تلفن مستقیم درخواست کننده

*نام شرکت

*استان محل نصب دستگاه

*میزان هوای فشرده مورد نیاز؟ بر حسب لیتر بر دقیقه

*نام خانوادگی مدیر خرید

*سمت درخواست کننده

*شماره تلفن شرکت

*از هوای فشرده چه استفاده ای خواهید نمود

*فشار هوای فشرده مورد نیاز؟بر حسب بار

*آیا برنامه توسعه تولیدتان را ظرف 5 سال آینده دارید؟

*ایمیل

//]]>