فرم اعلام نارضایتی

پر کردن کلیه فیلد ها اجباری است

*نام و نام خانوادگی

*نام شرکت

*از چه واحدی ناراضی هستید

*آخرین بار با چه شخصی در این شرکت مذاکره نموده اید؟

*علت نارضایتی

*انتظار دارید برای این نارضایتی چه راه حلی اجرا شود؟

*موبایل

* تلفن

*ایمیل

//]]>