حضور شرکت logo(هوافشرده کمسان ایران) در نمایشگاه های سال 1395 :

نمایشگاه کیش
نمایشگاه اصفهان
نمایشگاه اراک
نمایشگاه مشهد
نمایشگاه تهران

//]]>